محصولات آرایشی و بهداشتی تولید داخل

  • دارا بودن پروانه بهداشتی ساخت و سایر مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو
  • دارا بودن برچسب اصالت و سلامت از سازمان غذا و دارو
  • الزام به توزیع و عرضه از طریق نمایندگی ها و شبکه ی توزیع دارای مجوز از سازمان غذا و دارو
  • رعایت نظام ردیابی و رهگیری محصوولات، به نحوی که در صوورت لزوم سوازمان غذا و دارو امکان شوناسوایی مصورف کننده نهایی و تامین کننده محصول را داشته باشد.

محصولات آرایشی و بهداشتی وارداتی

  • دارا بودن پروانه بهداشتی ورود و سایر مجوزهای لازم از سازمان غذا و دارو
  • دارا بودن برچسب اصالت و سلامت از سازمان غذا و دارو
  • الزام به توزیع و عرضه از طریف نمایندگی ها و شبکه توزیع دارای مجوز از سازمان غذا و دارو
  • رعایت نظام ردیابی و رهگیری مح صولات، به نحوی که در صورت لزوم سازمان غذا و دارو امکان شنا سایی م صرف کننده نهایی و تامین کننده محصول را داشته باشد.

مشخصات پر کننده فرمنوع متقاضی:

حقیقی حقوقی 

نام نام خانوادگی :

تلفن همراه :

تلفن ثابت :

سمت :

مشخصات شرکتنام شرکت :

نام و نام خانوادگی مدیرعامل :

آدرس دفتر شرکت :

نحوه پشتیبانی و خدمات پس از فروش :

نوع فعالیت :

تولید کننده داخلی شعبه تولید کننده خارجی نمایندگی انحصاری نماینده فروش و خدمات فروشنده/واسطه انباردار 

پست الکترونیک :

آدرس سایت :

مشخصات محصولاتنام تجاری :

کشور سازنده :

مجوزهای بهداشتی و قانونی :

شرح محصولات و خدمات :

میانگین فروش در دو سال گذشته :

حاشیه سود پیشنهادی :

شرایط پرداخت :

استانداردها :

مبلغ کالا :تبلیغات جاری و نحوه معرفی محصولات و اطلاع رسانی به مصرف کننده :

تلویزیون شهری مطبوعاتی سایر 

مزیت و لزوم عرضه محصولات فوق در بهروزشاپ را چگونه ارزیابی می کنید؟ :

برگشت به بالا